ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5241
Data publikacji
2012-07-09 12:55:22
Numer
XVIII/148/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/148/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 09.2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2016".
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5242
Data publikacji
2012-07-09 12:45:38
Numer
XVIII/147/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/147/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: oddania w użyczenie - Samorządowemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji nieruchomości stanowiące własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5243
Data publikacji
2012-07-09 12:36:44
Numer
XVIII/146/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/146/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5244
Data publikacji
2012-07-09 12:31:26
Numer
XVIII/145/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/145/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5245
Data publikacji
2012-07-09 12:25:23
Numer
XVIII/144/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/144/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r.l w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2012-2019.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5246
Data publikacji
2012-07-09 12:11:33
Numer
XVIII/143/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/143/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za rok 2011.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5247
Data publikacji
2012-07-09 12:06:45
Numer
XVIII/142/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVIII/142/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2011.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5248
Data publikacji
2012-05-17 13:58:30
Numer
XVII/141/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janowiec Kościelny do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5249
Data publikacji
2012-05-17 13:36:59
Numer
XVII/140/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2015
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5250
Data publikacji
2012-05-17 12:47:05
Numer
XVII/139/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka praz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5251
Data publikacji
2012-05-17 12:41:27
Numer
XVII/138/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5252
Data publikacji
2012-05-17 12:32:37
Numer
XVII/137/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5253
Data publikacji
2012-05-17 12:21:15
Numer
XVII/136/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2012-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5254
Data publikacji
2012-05-17 12:13:50
Numer
XVII/135/2012
Tytuł
Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5255
Data publikacji
2012-04-17 14:39:06
Numer
XVI/131/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/131/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie : przyjęcia "Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowiec Kościelny"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5256
Data publikacji
2012-04-17 14:21:37
Numer
XVI/134/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/134/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Napierki.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5257
Data publikacji
2012-04-17 14:06:21
Numer
XVI/133/12
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/133/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5258
Data publikacji
2012-04-17 13:48:39
Numer
XVI/132/2012
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/132/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żlobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5259
Data publikacji
2012-04-17 13:26:33
Numer
XVI/130/2012
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/130/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5260
Data publikacji
2012-04-17 13:21:32
Numer
XVI/129/2012
Tytuł
UCHWAŁA NR XVI/129/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji