ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 5061
Data publikacji
2019-12-17 13:35:49
Numer
72.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zdobycia
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5062
Data publikacji
2019-12-17 13:32:17
Numer
71.2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5063
Data publikacji
2019-12-17 13:23:09
Numer
70.2019
Tytuł
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na lata 2019-2029
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5064
Data publikacji
2019-12-17 13:18:21
Numer
68.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5065
Data publikacji
2019-12-17 13:14:03
Numer
67.2019
Tytuł
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5066
Data publikacji
2019-12-17 13:09:39
Numer
62.2019
Tytuł
zmieniające zarządzenie nr 56.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kleszczewo
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5067
Data publikacji
2019-12-17 13:04:23
Numer
56.2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kleszczewo
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5068
Data publikacji
2019-12-17 12:59:44
Numer
55.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miłki
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5069
Data publikacji
2019-12-17 12:52:11
Numer
52.2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości komunalnych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5070
Data publikacji
2019-12-17 12:48:09
Numer
51.2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5071
Data publikacji
2019-12-17 09:47:22
Numer
XX/148/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego .
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5072
Data publikacji
2019-12-17 09:44:12
Numer
XX/147/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5073
Data publikacji
2019-12-17 09:40:50
Numer
XX/146/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5074
Data publikacji
2019-12-17 09:21:05
Numer
XX/145/2019
Tytuł
w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5075
Data publikacji
2019-12-16 15:19:39
Numer
92.2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5076
Data publikacji
2019-12-16 09:38:42
Numer
ZARZĄDZENIE NR 99/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 99/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5077
Data publikacji
2019-12-14 13:46:26
Numer
50.2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 50.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa do projektu "Jaś i Ola z Gminy Miłki idą do przedszkola" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5078
Data publikacji
2019-12-14 13:37:13
Numer
49.2019
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do spraw przekazania w nieodpłatne użyczenie wyposażenia stołówek szkolnych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5079
Data publikacji
2019-12-14 13:33:57
Numer
48.2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do formalnej oraz merytorycznej weryfikacji dokumentów złożonych w pierwszym etapie rekrutacji do projektu "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 5080
Data publikacji
2019-12-14 13:10:19
Numer
47.2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki"
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji