ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4881
Data publikacji
2014-05-28 09:21:05
Numer
XXXIII/274/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/274/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4882
Data publikacji
2014-05-28 09:17:34
Numer
XXXIII/273/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/273/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4883
Data publikacji
2014-05-28 09:14:01
Numer
XXXIII/272/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIII/272/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2014-2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4884
Data publikacji
2014-05-08 19:29:55
Numer
XXXI/264/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/264/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4885
Data publikacji
2014-05-08 19:27:23
Numer
XXXI/255/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/255/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2014 rok.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4886
Data publikacji
2014-05-08 19:24:25
Numer
XXXI/254/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/254/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4887
Data publikacji
2014-05-08 19:17:14
Numer
XXXI/253/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/253/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4888
Data publikacji
2014-05-08 19:11:07
Numer
XXXI/252/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXI/252/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc w zakresie dożywiania w Gminie Janowiec Kościelny " na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4889
Data publikacji
2014-05-03 09:56:55
Numer
XXXII/271/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/271/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janowo, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janowo opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4890
Data publikacji
2014-05-03 09:53:07
Numer
XXXII/270/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/270/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiącej Własność Skarbu Państwa - Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4891
Data publikacji
2014-05-02 18:34:58
Numer
XXXII/269/
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/269/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Modernizacja oddziału przedszkolnego w Janowcu Kościelnym szansą na lepsze jutro" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4892
Data publikacji
2014-05-02 18:27:35
Numer
XXXII/268/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/268/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4893
Data publikacji
2014-05-02 18:19:52
Numer
XXXII/267/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/267/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4894
Data publikacji
2014-05-02 09:22:51
Numer
XXXII/266/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/266/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia działki 71/1 w Nowej Wsi Wielkiej pod usługi telekomunikacyjne na okres 10 lat.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4895
Data publikacji
2014-05-02 09:19:01
Numer
XXXII/265/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/265/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4896
Data publikacji
2014-05-02 09:15:19
Numer
XXXII/263/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/263/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kozłowo, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Kozłowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4897
Data publikacji
2014-05-02 09:10:45
Numer
XXXII/262/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/262/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2014 roku.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4898
Data publikacji
2014-05-02 09:06:51
Numer
XXXII/261/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/261/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania Uchwały Nr XXIII/195/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2013 r. zatwierdzającej dopłatę do ceny za 1m2 ścieków dostarczanych do oczyszczalni w miejscowości Kuce, Gmina Janowiec Kościelny.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4899
Data publikacji
2014-05-02 09:02:29
Numer
XXXII/260/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/260/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Kościelny zatwierdzonych uchwałą Nr XXIII/194/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2013 r.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4900
Data publikacji
2014-05-02 08:56:52
Numer
XXXII/259/14
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXII/259/14 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji