ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 4761
Data publikacji
2019-12-05 12:02:37
Numer
XVII/112/2019
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4762
Data publikacji
2019-12-05 11:59:10
Numer
XVII/111/2019
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4763
Data publikacji
2019-12-05 11:56:29
Numer
XVII/110/2019
Tytuł
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w sokolicy poprzez zmianę nazwy i adresu szkoły oraz przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej z budynku szkoły w Sokolicy do głównego budynku szkoły w Kinkajmach
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4764
Data publikacji
2019-12-05 11:53:29
Numer
XVII/109/2019
Tytuł
w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach w drodze umowy Pani Alicji Styczewskiej
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4765
Data publikacji
2019-12-05 11:51:27
Numer
XVII/108/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2020 roku”
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4766
Data publikacji
2019-12-05 11:49:15
Numer
XVII/107/2019
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4767
Data publikacji
2019-12-05 11:45:56
Numer
XVII/106/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019 - 2031
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4768
Data publikacji
2019-12-05 11:42:39
Numer
XVII/105/2019
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach na rok 2019
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4769
Data publikacji
2019-12-05 11:26:53
Numer
71/282/19
Tytuł
weryfikacji projektów planów finansowych niektórych jednostek budżetowych
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4770
Data publikacji
2019-12-05 11:20:02
Numer
71/281/19
Tytuł
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4771
Data publikacji
2019-12-05 11:12:20
Numer
71/280/19
Tytuł
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w Komisji.
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4772
Data publikacji
2019-12-05 11:08:37
Numer
71/279/19
Tytuł
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w Komisji
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4773
Data publikacji
2019-12-05 11:06:23
Numer
XLI/2017
Tytuł
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn w dniu 27 listopada 2017 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4774
Data publikacji
2019-12-05 11:04:24
Numer
71/278/19
Tytuł
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w Komisji
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4775
Data publikacji
2019-12-05 11:02:25
Numer
XII/ 2019
Tytuł
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 września 2019 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4776
Data publikacji
2019-12-05 11:02:25
Numer
XIV/2019
Tytuł
Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kętrzyn z dnia 6 listopada 2019 roku
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4777
Data publikacji
2019-12-05 10:45:44
Numer
71/277/19
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4778
Data publikacji
2019-12-05 10:40:17
Numer
XV/89/2019
Tytuł
w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujacych się w Nadleśnictwie Srokowo położonych w granicach administracyjnych gminy Kętrzyn
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4779
Data publikacji
2019-12-05 10:40:17
Numer
XV/88/2019
Tytuł
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w UChwale Nr XIII/78/2019 RadyGminy Kętrzyn z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz
Lp: 4780
Data publikacji
2019-12-05 10:40:17
Numer
XV/87/2019
Tytuł
w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Nazwa jednostki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji