ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 221
Data publikacji
2022-05-30 09:13:06
Numer
XXXIX/276/2022
Tytuł
UCHWAŁA Nr XXXIX/276/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 222
Data publikacji
2022-05-30 09:13:06
Numer
XXXIX/275/2022
Tytuł
UCHWAŁA NR XXXIX/275/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 223
Data publikacji
2022-05-27 14:57:42
Numer
86/2022
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 224
Data publikacji
2022-05-27 11:34:21
Numer
85/2022
Tytuł
W sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki, na rok szkolny 2022/2023.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 225
Data publikacji
2022-05-27 11:28:35
Numer
36/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 05 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy międzynarodowej z miejscowością Adampol - Polonezkoy w Turcji, z miastem Arendsee w Niemczech, z miejscowością Klewań na Ukrainie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 226
Data publikacji
2022-05-27 11:21:39
Numer
84/2022
Tytuł
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Pieckach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 227
Data publikacji
2022-05-27 11:19:21
Numer
39/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 maja 2022r. w sprawie odwołania i powołania nowych członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 228
Data publikacji
2022-05-27 08:59:48
Numer
V/31/11
Tytuł
Uchwała Nr V/31/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia GOPS w Małdytach do partnerstwa w związku z realizacja projektu konkursowego pt. Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 229
Data publikacji
2022-05-27 08:46:59
Numer
V/30/11
Tytuł
Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 230
Data publikacji
2022-05-27 08:43:34
Numer
V/29/11
Tytuł
Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 231
Data publikacji
2022-05-27 08:39:25
Numer
V/28/11
Tytuł
Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 232
Data publikacji
2022-05-27 08:34:03
Numer
V/27/11
Tytuł
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 233
Data publikacji
2022-05-27 08:31:03
Numer
V/26/11
Tytuł
Uchwala Nr V/26/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 234
Data publikacji
2022-05-27 08:26:58
Numer
V/25/11
Tytuł
Uchwala Nr V/25/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Gumniska Wielkie i utworzenia sołectwa Gumniska Małe w sprawie zmiany statutu sołectwa Gumniska Małe.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 235
Data publikacji
2022-05-27 07:28:36
Numer
V/24/11
Tytuł
Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 236
Data publikacji
2022-05-27 07:25:49
Numer
V/23/11
Tytuł
Uchwala Nr V/23/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Samorządu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 237
Data publikacji
2022-05-27 07:22:36
Numer
V/22/11
Tytuł
Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Małdyty za 2010 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 238
Data publikacji
2022-05-27 07:19:06
Numer
V/21/11
Tytuł
Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2010 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 239
Data publikacji
2022-05-27 07:15:52
Numer
IV/20/11
Tytuł
Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Małdyty na 2011 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 240
Data publikacji
2022-05-27 07:12:50
Numer
IV/19/11
Tytuł
Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji