ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2022-07-05 08:31:47
Numer
OR.0050.58.2022
Tytuł
w sprawie wprowadzenia usług świadczonych przez portal eUsług Gminy Dąbrówno oraz zatwierdzenia Regulaminu użytkowania portalu eUsług.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2022-07-04 15:23:07
Numer
105/2022
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2022-07-04 14:23:24
Numer
57/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2022-07-04 14:18:28
Numer
XXXVIII/270/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/270/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2022-07-04 14:16:05
Numer
XXXVIII/269/2022
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/269/2022 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 25 wraz z garażem w miejscowości Wielki Dwór w drodze przetargu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2022-07-04 14:13:20
Numer
XXXVIII/268/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/268/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ul. Przemysłowej 12 w Małdytach w drodze przetargu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2022-07-04 13:58:47
Numer
XXXVIII/267/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/267/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie: przystąpienia Gminy Małdyty do realizacji projektu konkursowego: ,,Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2022-07-04 13:56:15
Numer
XXXVIII/266/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2022-07-04 13:32:08
Numer
XXXVIII/265/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/265/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2022-07-04 13:29:00
Numer
XXXVIII/264/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/264/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2022–2029.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2022-07-04 13:23:32
Numer
XXXVIII/263/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/263/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2022-07-04 13:21:13
Numer
XXXVIII/262/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/262/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2022-07-04 13:17:19
Numer
XXXVIII/261/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXVIII/261/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małdyty wotum zaufania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2022-07-04 12:24:32
Numer
Uchwała XLII/283/2022
Tytuł
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2022-07-04 12:15:50
Numer
Uchwała XLII/282/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2022-07-04 12:13:56
Numer
Uchwała XLII/281/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2022-07-04 12:08:30
Numer
Uchwała XLII/278/2022
Tytuł
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tureckiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2022-07-04 12:08:28
Numer
Uchwała XLII/279/2022
Tytuł
o zmianie uchwały Nr XXXVIII/257/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2022-07-04 12:04:45
Numer
Uchwała XLII/277/2022
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2022-07-04 12:03:23
Numer
Uchwała XLII/276/2022
Tytuł
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tureckiego wotum zaufania
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji